21 March, 2016

तिच्यासाठी झुरणाऱ्या एका वेड्यातर्फे.....कधीतरी वेळ काढुन चार क्षण आठव मला 
तुझ्या स्वप्नातील गावात थोड्यावेळासाठी पाठव मला.
मी इतका खास नसलो तरी आडोश्याला ठेव मला 
तुझ्याप्रती असणाऱ्या माझ्या भावनांचा तुला त्रास होणार नाही 
आणी मला तुझ्या स्वप्नांच्या गावत राहता येईल...एवढंच.....

मला तुला पहायचंय तुझ्या स्वप्नांच्या गावात हसतांना 
तुझ्या स्वप्नांच्या गावात मी तुझ्यासाठी अनोळखी असलो
तरी तू मात्र माझ्यासाठी खासंच असशील....

अधुन- मधून एखादा कटाक्ष टाकत जा माझ्यावर
कदाचित तुला यात काहीच वाटणार नाही 
पण मला खुप आनंद मिळेल, माझी स्पंदने वाढेल
मग जग जिंकल्याची भावना येईल माझ्यात
पण मी आवरेल स्वतःला, माझ्या भावनेला.....

या वेळेस मात्र मी गैरसमज करून घेणार नाही 
कि तु मला भाव देत आहेस म्हणुन,
आणी उगाच तुझा मनस्ताप वाढविणार नाही......

तुझ्या जीवनात माझ्यापेक्षाही खुप खास लोक असतील
त्यांच्या एवढी किंमतही नसेल मला कदाचित 
पण, मी माझ्या हृदयाला चांगलाच ओळखतो
तो उगीच असा कुणासाठी धडकणार नाही.....

तुझ्या नजरेचे भाव काहीतरी वेगळंच सांगतात
जे तु माझ्यापासून लपवतेस नेहमी,
कितीही नाही म्हटलं तरी आपली नजरानजर होतेच एकदातरी 
तेव्हा तुझ्या हृदयाचे ठोके चुकतात का ते माहित नाही 
पण माझ्या हृदयाचे नक्कीच चुकतात....

तरी मी तुझ्याकडून काहीच अपेक्षा करणार नाही
तुला कसलीच विचारणा करणार नाही 
फक्त एक करेल, तुझ्यावर बिनधास्त प्रेम करेल 
आणी त्या प्रेमात रोज झुरेल.....

कारण, त्यात जी नशा आहे ती अजुन दुसऱ्या कश्यातच नाही.

No comments:

Post a Comment